កងកន់ ន. ព្រះ​ពាហុរ័ក្ស, ព្រះ​ពាហុរ័តន៍ (ព្រះ​ពាហុរត្ន)

Leave a Reply

Your email address will not be published.