តាម​អក្ខរក្រម​ខ្មែរ


ក្រដាសប្រោះទឹកមាសបិទភ្ជាប់នឹងព្រែ ឬ ក្រដាសបារាំងសរសេរតាំងតំណែងយសមន្ត្រីទាំងពួង តាំងពីឧកញ៉ាដរាបដល់ឃុន ម៉ឺន ន. សញ្ញាប័ត្រ
ក្រដាសសរសេរតាំងតំណែងយសព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងពួង ន. សមណប័ត្រ
ក្រដាសសេនាបតីធ្វើតាំងតំណែងយស ឱ្យក្រមការ ន. ត្រាតាំង
ក្រពះ ន. ព្រះ​បិហកៈ
ក្រមាបង់ក ន. ព្រះ​សុភាក់
ក្រមួនមាត់ ន. នួន​ព្រះ​ឱស្ឋ
ក្រយៅ ន. ព្រះ​បទ​រាជី
ក្រលៀន ន. ព្រះ​អនុជង្គ
ក្រឡេកមើល កិ. ទ្រង់​ឆ្មៀង​ព្រះ​នេត្រ
ក្រាស ន. ព្រះ​សម្អាង​កេសី
ក្រោកពីដេក កិ. ទ្រង់​តើន, ទ្រង់​បពុជ្ឈនាការ
ក្លស់ ឆត្រ. ន. ព្រះ​ក្លស់
ក្លាហាន ព្រះវិសារទៈ
ក្លៀក ន. ព្រះ​កច្ឆៈ
ក្អក កិ. ព្រះ​កាសៈ
ក្អមពួច ន. ព្រះ​សុវណ្ណ​កុម្ភៈ
ក្អួត កិ. ទ្រង់​អាចៀន
ក្អែល ន. ព្រះ​រជ្ជោជល

  • Page 3 of 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3