លិបិក្រម​គក់ (វាយ) កិ. ទ្រង់​ប្រហារ
គជ, តេជ, នប់, កុយ, គាថា ន. ព្រះ​គ្រូ
គិត កិ. ទ្រង់​ព្រះ​ចិន្ដា
គុម្ពត្រចៀក ន. ព្រះ​កាណ៌
គូរ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​លេខា
គោ ន. ព្រះ​ទី​ន័ង​ឧសភរាជ
គោម ន. ព្រះ​ឃរបទីប
គុំកួន កិ. ទ្រង់​អាឃាដ
គំហក កិ. ទ្រង់​តជ្ជនាការ
គ្រហែម កិ. ទ្រង់​ព្រះ​ឧក្កាសិត
គ្រុន ន. ព្រះ​ទាហរោគ, ឌាហរោគ
គ្រូ ន. រាជ​គ្រូ
គ្រឿងក្រអូបសម្រាប់លាប ន. ព្រះ​សុគន្ធ​វិលេបនៈ
គ្រែ ន. ព្រះ​មញ្ចៈ
គ្រែដេក ន. ព្រះ​ទែន​បន្ទំ
គ្រែយាន ន. ព្រះ​រាជ​យាន​នុម៉ាត
គ្រែយានមាស ន. ព្រះ​សុវណ្ណ​រាជយាន
គ្រែអង្គុយ ន. ក្រឡា​ពញរះ​គំនាល់