លិបិក្រម​ឃើញ កិ. ទ្រង់​ទស្សនាការ
ឃ្លង់ ន. ព្រះ​កុដ្ឋ​រោគ
ឃ្លាន កិ. ទ្រង់​ជិឃច្ឆា