លិបិក្រម​



ងងុយ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​ថីនៈ
ងូតទឹក កិ. ស្រង់​ព្រះ​វារី
ងោយងុយ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​មិទ្ធៈ