លិបិក្រម​ចង្កា ន. ព្រះ​ហនុកា
ចង្កួយស្មា ន. ព្រះ​អង្ស​កូដ
ចង្កើះ ន. ព្រះ​យមកា
ចង្កៀង ន. ព្រះ​តេល​បទីប
ចង្កៀលក្រចក ន. ព្រះ​ទម្រង់​សុពណ្ណនខា
ចង្កៀលត្រចៀក ន. ព្រះ​ទម្រង់​សុវណ្ណ​កាណ៌
ចង្កេះ ន. ព្រះ​អង្កៈ, ព្រះ​កដី
ចង្អុលម្រាមដៃ ន. ព្រះ​តជ្ជនា​បាទ
ចន្ទាស ន. ព្រះ​សណ្ឌាស
ចារុ៍ចងដៃ ន. កែម​ព្រះ​ករ
ចិញ្ចើម ន. ព្រះ​ភូមោ, ព្រះ​ភមុកា
ចិញ្ចៀន ន. ព្រះទម្រង់
ចិត្ត ន. ព្រះ​ហឫទ័យ
ចិត្តជា (បាត់ខឹង) កិ. ទ្រង់​ក្សាន្ត​ព្រះ​ហឫទ័យ
ចូលចិត្ត កិ. ទ្រង់​សន្និដ្ឋាន
ចែងថ្ងៃ ន. ព្រះ​ខុទ្ទ​កបិឡកា
ចៅស្រី-ប្រុស ន. ព្រះ​រាជ​នត្តា
ចំណីបង្អែម ន. ព្រះ​ឱជា
ចំឡក ន. ព្រះ​បស្សការ
ច្របាច់ កិ. សម្ពាហណៈ
ច្រមុះ ន. ព្រះ​នាសា
ច្រូចទឹក កិ. ទ្រង់​ទក្សិណោទក
ច្រៀង កិ. ទ្រង់​គីតាភិរម្យ