លិបិក្រម​ឆត្រ ក្លស់. ន. ព្រះ​ក្លស់
ឆ្លាក់ កិ. ទ្រង់​រចនា
ឆ្អឹង ន. ព្រះ​អដ្ឋិ
ឆ្អឹងដងកាំបិត ន. ព្រះ​អក្ខកា