លិបិក្រម​តម កិ. ទ្រង់​ព្រហ្ម​ចេត
តែងរឿង-កាព្យ កិ. ទ្រង់​និពន្ធ
តោក ន. ព្រះ​សុដ្ឋិការ
តាំង ព្រះ​បីថំ
ត្បាល់បុកស្លា ន. ព្រះ​សុវណ្ណ​ទន្ត, ស្នង​ព្រះ​ទន្ត
ត្រកូល ន. រាជ​ត្រកូល, ខត្តិយត្រកូល
ត្រចៀក ន. ព្រះ​សោត
ត្រា ន. ព្រះ​រាជ​វលញ្ឆករ
ត្រិះរិះ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​តំរិះ