លិបិក្រម​បង ន. ព្រះ​រាម, ព្រះ​ជេដ្ឋា
បង្គាប់ កិ. ទ្រង់​បញ្ជា
បង្អូចមានគន្លឹះ ន. ព្រះ​សីហបញ្ជរ
បង្អួចបើកទល់ ន. ព្រះ​កវាតា
បន្ទាត់ ន. ព្រះ​តន្តិ (ព្រះ​តន្តី)
បបោសអង្អែល កិ. ទ្រង់​បរាមាស
បាយ ន. ព្រះ​ក្រយាស្ងោយ
បារី ន. ព្រះ​ធុម​វដ្ឋី, ព្រះ​ស្រីសួង
បេះដូង ន. ព្រះ​ហទយៈ
ប្ដី ន. ព្រះ​ស្វាមី, ព្រះ​ភស្ដា
ប្រជុំចិញ្ចើម ន. ព្រះ​ឧណ្ណាលោម
ប្រជ្រុយ ន. ព្រះ​តិលកា
ប្រពន្ធ ន. ព្រះ​មហេសី, ព្រះ​ជាយា
ប្រមាត់ ន. ព្រះបិត្តៈ
ប្រឡែង កិ. ទ្រង់​ក្រសាល
ប្រាប់ កិ. ទ្រង់​ត្រាស់
ប្រេង ន. ព្រះ​តេលៈ
ប្អូន ន. ព្រះ​អនុជ