លិបិក្រម​ភាជន៍ព្រះស្ងោយ ន. ព្រះ​សុវណ្ណ​ភាជន៍
ភូមិមានផ្ទះដាក់ស្វេតច្ឆត្រ ន. ព្រះ​បរមរាជវាំង
ភូមិមានផ្ទះឥតស្វេតច្ឆត្រ ន. ព្រះ​រាជ​និវេសន៍
ភូមិស្ដេចទីព្រះអង្គម្ចាស់គង់ ន. វាំង
ភួយ ន. ព្រះ​ឧណ្ហ​សុភាក់
ភ្នែក ន. ព្រះ​នេត្រ
ភ្នែកគោ ន. ព្រះ​គោប្ផកៈ
ភ្លេច កិ. ទ្រង់​សម្មោសា