លិបិក្រម​មកុដ ន. ព្រះ​មកុដ
មា ឬអាពុកធំខាងអាពុក ន. ព្រះ​បិតុលា
មាត់ ន. ព្រះ​ឱស្ឋ
មុខ ន. ព្រះ​ភក្ត្រ
មុង ន. ព្រះ​សុកល់​ប្រសើរ
មុន (រោគ) ន. ព្រះ​អសា
មួក ន. ព្រះ​មាលា
មើល កិ. ទ្រង់​ទត
មេជើង ន. ព្រះ​អង្គុដ្ឋបាទ
ម្ដាយជាសាស្ត្រកូនជាស្ដេចទ្រង់រាជ្យ ន. សម្ដេច​ព្រះ​រាជជននី
ម្ដាយជាស្ដេចកូនជាស្ដេចទ្រង់រាជ្យ ន. សម្ដេចព្រះ​វររាជជននី
ម្ដាយជាស្ដេចទីព្រះអង្គម្ចាស់ ន. ព្រះ​មាតា
ម្ដាយមីងខាងម្ដាយ ន. ព្រះ​មាតុច្ឆា
ម្ដាយមីងខាងអាពុក ន. ព្រះ​បិតុច្ឆា
ម្រាមកណ្ដាលដៃ ន. ព្រះ​មជ្ឈិម​មង្គុលី
ម្រាមកូនជើង ន. ព្រះ​អនុជ​បាទ
ម្រាមកូនដៃ ន. ព្រះ​អនុជង្គុលី
ម្រាមជើងកណ្ដាល ន. ព្រះ​មជ្ឈិម​បាទ
ម្រាមនាងជើង ន. ព្រះ​កនិដ្ឋបាទ
ម្រាមនាងដៃ ន. ព្រះ​កនិដ្ឋង្គុលី
ម្រាមមេដៃ ន. ព្រះ​អង្គុដ្ឋង្គុលី
ម្លូបាយ ន. ព្រះ​ស្រី​សន្លឹក
ម្លូលឿង ន. ព្រះ​ស្រី​បណ្ឌា
ម្សៅ ន. នួន​ព្រះ​ភក្រ្ត
ម្ហូប ន. ព្រះ​ឱជារស