មើល​ប្លុក "​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរ"

 

ចំណេះ​ដំណឹង​បន្ថែម​អំពី​ភាសាខ្មែរ ជា​ពិសេស​អក្ខរាវិរុទ្ធ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ប្លុក៖

https://khmerspelling.wordpress.com/