អក្សរ​កាត់

 

កិ. កិរិយាសព្ទ
កិ.វិ. កិរិយាវិសេសន៍
ន. នាម​សព្ទ
គុ. គុណនាម
សព្វ. សព្វនាម