អក្ខរក្រម

 

ព្យញ្ជនៈ ៣៣ តួ៖

ក ខ គ ឃ ង
ច ឆ ជ ឈ ញ
ដ ឋ ឌ ឍ ណ
ត ថ ទ ធ ន
ប ផ ព ភ ម
យ រ ល វ ស ហ ឡ អ

 

ស្រៈនិស្ស័យ ២៣ តួ៖

| ា ិ ី ឹ ឺ ុ ូ ួ ើ ឿ ៀ េ ែ ៃ ោ ៅ ុំ ំ ាំ ះ ុះ េះ ោះ

ស្រៈ​ពេញ​តួ ១២ តួ៖

ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ