ក្បួ​ន​រាជសព្ទ

 

ចួល​រួម​រៀប​រៀង​ដោយ៖

ព្រះ​មហា​ព្រហ្មមុន នាម អ៊ូ

ព្រះ​ភិក្ខុ ធម្មសិរិ នាម សុវណ្ណ

ព្រះ​វរវោហារ នាម កែវ ក្រុម​រាជ​បណ្ឌិត្យ

អាចារ្យ​ ម៉ូត រាជលេខានុការ ក្នុង​សម្ដេច​ព្រះ​អយ្យកា

មហា ទិន ហួត ក្រុម​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។

© ២០១៤ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ®

 

 

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ:
SIL International®

Webonary.org

 

 

This work is licensed under:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Creative Commons License

This web edition of the Khmer Royal Lexicon (ក្បួន​រាជសព្ទ) may be cited as:
Venerable Ou, Venerable Sovan (eds.). 2014. Khmer Royal Lexicon. Buddhist Institute.