រចនាសម្ព័ន្ធ​ក្នុង​បទានុក្រម

 

ពាក្យ​សាមញ្ញ ថ្នាក់​ពាក្យ រាជសព្ទ
ន. ព្រះ​សុរង
កង ន. ព្រះ​វល័យ
... ... ...