yosidonEnghe, sheBMkamu, diaYosido bo minonudsul dohon sid tukad.BMDia yang menolak saya di tangga.