yokoiadj EngweBMkamiYokoi diti ulun do mosikim.BMKami ini orang yang miskin.