Singkatan

adj. kata sifat
ant. antonim
BM Bahasa Malaysia
cf. banding
comp.red. ulangan bandingan
cntprt. rakan, lawan
Eng. Inggeris
intens. penguat
interj. seruan
n. kata nama
ph.v. kata kerja frasa
syn. sinonim
sb. seorang
sfx. imbuhan akhiran
sg. bentuk mufrad
sm. tanda subjek
v. kata kerja