Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

g


gi'tgiəʔt🔊SLQZ gjè̤t:nsquash; pumpkin1.5.3Grass, herb, vine
gi't gugiəʔt guunbutternut squash
gi'tsgiiəʔts🔊npaperÙ-quí'dy Juáàny gìì'ts yáà'.Juan stuck the paper up.
gi'unlime (the mineral)
gi'xhnmountain1.2.1.1Mountain
gibenpole
gibnilnring2.1.3.3Finger, toe
gibu'nember, cinderÙtsìíby lòò gììbù'ùStir the fire!5.5Fire
gibyContrastgíìbyadjstingy
gibyagnaxe
gich🔊cfgidxnthorn; splinter1.5.5Parts of a plantgich xi'lyunspec. comp. formnburr1.5.5Parts of a plant
gich de'ncactus thorn1.5.5Parts of a plant
gich icynhair of the head2.1.5Hairr-ga' gichunspec. comp. formvbe hairyÁ=rr-gá'=dù'úxh Juáàny gììchJuan is hairy.
gich icy ze'ncornsilk1.5Plant1.5.5Parts of a plant
gich ilag1MZ guichlocuajngreat-grandchild
gich ilag2MZ guichlocuajneyebrow2.1.1.1Eye
gich luxnmoustache; beard2.1.5Hair
gich ru' bzyaloneyelash2.1.1.1Eye
gich xi'lyunspec. comp. form ofgichxi'ly2gichburr
gidx🔊cfgichn1hair2.1.5Hair2wool1.6.2Parts of an animal
gidx luxnbeard
gidy1Contrastgidy2nhen
gidy2Contrastgidy1nskingììdy bdùùbanana skin2.1.7Flesh2.1.4Skin1.6.2Parts of an animalgidy ru' bzyalounspec. comp. formneyelid2.1.1.1Eye
gidy biznscabCáyèjs gììdy bííz nnà' MàrííThe scab is coming off Maria's hand.2.5.2.2Skin disease2.2.5Bleed, blood
gidy bzinynbat1.6.1.1.8Bat