Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

g


gizi'nintestines2.1.8Internal organs
go'bSLQZ gùu'bnwhisk broom
gobiernngovernment
gòbìérrnòn*government
gobzinygubzihny; MZ gobzijnnbroom5.1Household equipment5.6.5Sweep, rake
gop1
Guilá gŏp
Contrastgop2adjmute2.5.4.4Mute
gop2Related tor-copcfcop2Contrastgop1n1dew1.2.3Solid, liquid, gas2moistnessunspec. comp. formr-ca gopmoistenr-ca'a
gornnegoven5.5.7Fireplace
gu🔊njicama; sweet potato
gu lizunspec. comp. form ofliz1irreg. infl. ofyu'daughter-in-law
gu'ld dzit bedygúəd dzɨt bèhdynyolk1.6.3.1Egg
gu'n1MZ gonnbull1.6.1.1.3Hoofed animalsbez gu'nunspec. comp. formnhorsefly1.6.1.7Insect
gu'n2r-a'nplow prepare landirreg. infl. ofr-a'nplow prepare landplowed
gu'xhMZ gujxhnsmokeGù'xh rúùny ràjc=à' rù'The smoke made me cough.B-yù' gù'xh gììThe rock got covered with smoke
gu'zgùə'zn1huntingCá-yùùny=bì gùzHe's huntingbé'cw+gùzhunting dog
guantnpart of the complex verb rùùny gwáànt 'endure, survive'
guardintnliquor
guc1cfr-ac2virregular completive stem of ràjc
guc2interwhen¿Gúúc bè'ty Juààny bzììny?When did Juan kill the mouse?
guc3cfr-ac3vmake (com)
guc ber-ac benotice; knowirreg. infl. ofr-ac benotice; knowrealized
gudx1adjsquint-eyed
gudx2Guila p. 150nsleep (in the eyes), mucus (in the eyes)2.1.1.1Eye
gue'tgwèəʔtIZ nacuaata 'sordo' diaga cuaata' (persona sorda)adjdeafGwé't dààd.The man is deaf.2.5.4.3Deaf
gueltn*change