Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

p


plat be'xnmortar
ploadjlazy
plorynjugÙ-cháá Màríí plòòry.Maria filled the jugs.
porprepfor; because ofBèèynyréby gáàn ùbírèèrèby pórr rééygíí nìùzùbè'ldrèby nèzyùù.They were able to return because of the rocks that they had thrown on the road.
porsisionynreligious procession4.9.7.2Christianity4.2.2.1Ceremony
pòsáàdnposada
postn*apostles
pòstíjsnfalse teeth, wig
prèpàràcìóònyn*preparations
primeradjfirst
primeraadj*first
probypróóəbyadjpoorNù'ú=dù'úxh bííny próóby rè'.There are a lot of poor people here.6.8.1.3Poor4.1.4.1Social class
prormidvprepare
pues*well
pulmonyContrastlasto quixhnlung (of a person)2.1.8Internal organs
puntnmescal, type of5.2.3.7Alcoholic beverage5.2.2.7Drink
pur1prepbecause of
pur2adjonly
pur ziticonjthen
pùrrprep*for

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2