Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


r


r-uch /ùʰtʃ / v be turned over, be kneaded revolverse Ruch xcob Mari Maria's dough was kneaded Se revuelve la masa de Maria.
r-u'ty /u'ty / v kill matar Juany ity-bi nyu'ty-bi rate bziny. Juan didn't kill all the mice Juan no mató todos las ratas. (sem. domains: 2.6.6.1Kill |Matar.) [com. bè'ty](Related to: r-aty /aʰty/ die. )
r-u't /ù't / v grind moler Cay-e't Juany xob. Juan is grinding the corn. Juan muele el maíz. (sem. domains: pairpair.) (var. bè't) [com. bè't](cf: ri-e't /è't/ be ground be ground. )
r-u'n /ù'n / v cry llorar (sem. domains: 3.5.6.5Cry, tear, 2.1.1.1Eye.) [com. bì'n][pot. gú'n ](Related to: r-cu'n /kù'n/ cause to cry . )
r-u'ld /ù'ld / v sing; play (an instrument); read; tell cantar; tocar (un instrumento); leer; contar Rca'z Juany gu-'ld-bi gitarry. Juan wants to play guitar. Juan quiere tocar la guitarra. Fasil g-u'ld biny liebrr-re It is easy for people to read this book. Es facil de leer este libro. Bi'ld-bitoby xcuent re-nimal He told a story about animals Contó un cuento de animales. [com. bì-'ld][pot. gú-'ld ]
r-u'dx /ù'dʒ / v rot; become moldy enlamarse; podrirse Ugyu'dx dzit beydy The egg rotted El huevo se pudrió. [com. ù-yù'dx][pot. gúúdx ]
r-u'ban /ù'ú+báán / n be sad estar triste N-u'uban Juany Juan is sad. Juan está triste. (cf: r-ban /báàn/ miss sadness; grief sad. )
r-u' /ùù' / v carry cargar Bi' Juany trast Juan carried the dishes Juan cargó las trastes. Ru' burr xob The burro carries corn. El burro carga maíz. [com. bìì'][pot. gúú' ](Related to: r-gu' /gù'/ put; paint; perform. )
r-tyuxh /tyùùʃ / v peel pelar (sem. domains: pairpair.) [com. ù-][pot. ì- ](cf: r-ruxh /rúùʃ / be peeled; be skinned skin (an animal). )
r-tyuga' /tyùùgà' / v break (string, cord) romper, revantar Rtyuga' Juany amac Juan breaks the hammock (strings). Juan revienta la hamaca. (Related to: ruga' /rùùgà'/ be broken (of string). )
r-tyu'g /tyù'g / v cut cortar Rtyu'g Juany yag Juan cuts firewood Juan corta leña (sem. domains: 7.8.3Cut |Cortar.) [com. ù](cf: r-ru'g /rù'g/ be cut. )
r-tyu' xen /tyù'+ʒeèn / v spit escupir Utyuxen Juany Juan spit. Juan escupió. (sem. domains: 2.2.3Spit, saliva |Escupir, saliva.) (xheny saliva, r-tyu' cut; pull (fruit)) [com. ù-][pot. ì- ]
r-tyu' /tyù' / v cut; pull (fruit) cortar; jalar (fruta) r-tyu' xen spit (Related to: r-ru' /rù'/ be cut from a tree (of fruit); cf: r-ru' /rù'/ be cut from a tree (of fruit). )
r-tyob /tyóób / v sprinkle expolveriar Rtyob Juany zedy lo get. Juan sprinkles salt on the tortilla Juan expolveria sal en la tortilla (sem. domains: pairpair.) (cf: r-rob /róób/ be sprinkled (on something). )
r-tyo' /tyò' / v raise (children) criar Utyo'-by re-xhi'ny-bi. She raised her children Ella crió sus niños. (sem. domains: 2.6.4.2.1Rear a child |Criar a un niño.) [com. ù-][pot. ì- ](Related to: r-ro' /ró' / grow. )
r-tye'sy /tyè'sy / v jump saltar Rtye'sy bich lo Mony. The cat jumps in front of Ramón El gato saltó enfrent de Ramón B-tiesy-du'uxh rran. The frogs jumped a long way/many times. Muchas ranas una gran distancia/muchas veces [com. b-]
r-tye'py /tyè'py / v whistle chiflar Rtye'py Juany. Juan whistles. Juan chifla. [com. ù-][pot. ì- ]
r-tyaya' /tyàyá' / v grate raspar (sem. domains: pairpair.) [com. ù-](Related to: r-raya' /ràyá'/ be grated. )
r-tya' xhug /r-tyà'+xhùg / v scratch with the nails rasguñar Rtya'xhug bich Mari The cat scratches Maria. El gato rasguña a Maria. (sem. domains: 7.3.4.5Actions of the hand |Actividades de la mano, 5.4.7Care for the fingernails.) (bxhug fingernail, toenail)
r-tya' /r-tyà' / v clean off (something covered with a substance) limpiar (algo embarrado o lodado) (sem. domains: 5.6Cleaning |Limpiar.)
r-tuy-ne /rr-tùy-néé / v be ashamed of tener vergüenza de Rtuy-ne lo Mari liez-ni'. Maria is ashamed of her house. Maria tiene vergüenza de su casa (der. of r-tuy be ashamed of be ashamed)
r-tuy /tùy / v 1be ashamed of tener vergüenza de Rtuy lo Mari cun liez-ni'. Maria is ashamed of her house. Maria tiene vergüenza de su casa 2be ashamed tener vergüenza Rtuy lo Juany Juan is ashamed. Juan tiene vergüenza. (sem. domains: idiomidiom.) der. r-tuy-ne be ashamed of
r-tsildy /tsììldy / v destroy destruir Utsildy bduhan yu'u. The air destroyed the house. The aire destruyó la casa. (cf: r-bildy /bìʰldy/ be destroyed. )
r-tsica /tsìká / v take out quitar Utsica Juany librr lo mes. Juan took the book from the table. Juan quitó el libro de la mesa. Utsica-eby xab-bi. He took off his clothes. Quitó sus ropas. [com. ù-](cf: r-bica /bìká/ get out; exit. )
r-tsi'b /tsìì'b / v put (on a raised surface) poner Utsi'brrlo Juany mely lo yu'u. Juan put the coin face down on the ground. Juan puso la moneda boca abajo en el suelo [com. ù-][pot. gíí; 1sg: gyà'-; 2sg gyò'- ]