Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

x


xhindxa'p lagulunspec. comp. form ofxi'nydxa'plagulxi'nyolder daughter
xhindxa'p lagweltunspec. comp. form ofxi'nydxa'plagweltxi'nyyounger daughter
xhirenynhigadito stew5.2Food
xhitynonion
xho'pMZ xho'pqsix
xhobgi'nynsalsaunspec. comp. formxhobgi'ny yaxhguacamoleyaxh1
xhobgi'ny yaxhunspec. comp. form ofxhobgi'nyyaxh1yaxh1guacamole
xhua'ntail
xhudyunspec. var. ofbxhudywrinkled
xhumacfmanmother ofPossessed form of màà
xhunʃùənqeight
xhupacfpanfather ofXhùpáà=cà Crìstìáán cá-yà’àChristina's father is dancing.4.1.9.1.2Father, motherThis is the possessed form of pàà
xi1MZ na-dzujy=niContrastxi2adj^salty
xi2Contrastxi1advtomorrow
xi'nnose2.1.1.3Noseunspec. comp. formdets xi'bridge of the nosedets2xi' ta'nyunspec. comp. formcfta'nyadjflat-nosed
xi' ta'nyunspec. comp. form ofxi'ta'nyxi'flat-nosed
xi'chnpineapple5.2.3.1.2Food from fruit
xi'ixnchepil (an herb)1.5Plant1.5.3Grass, herb, vine
xi'ly1MZ xiilnsheep
xi'ly2ncottonunspec. comp. formdu' xi'lywickdu'ugich xi'lyburrgich
xi'nynchild; son; daughterChè’él=bá ííty r-yùùlààz=tì’=ní’ réé=xhì’ìny=bá.His wife didn't like his children4.1.9.1.4Son, daughterxhi'ny tobyunspec. comp. formnchild of an unmarried womanxhindxa'p lagulunspec. comp. formnolder daughter4.1.9.1.4Son, daughter4.1.9.1.9Birth orderxhindxa'p lagweltunspec. comp. formnyounger daughter4.1.9.1.4Son, daughter4.1.9.1.9Birth orderxi'ny lagweltunspec. comp. formnyoungest son4.1.9.1.4Son, daughter4.1.9.1.9Birth order
xi'ny balyngodson; goddaughter
xi'ny gulnfirst-born son4.1.9.1.4Son, daughter4.1.9.1.9Birth order
xi'ny lagalnoldest son
xi'ny lagweltunspec. comp. form ofxi'nylagweltyoungest son