Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

xh


xhobgi'nynsalsaunspec. comp. formxhobgi'ny yaxhguacamoleyaxh1
xhobgi'ny yaxhunspec. comp. form ofxhobgi'nyyaxh1yaxh1guacamole
xhua'ntail
xhudyunspec. var. ofbxhudywrinkled
xhumacfmanmother ofPossessed form of màà
xhunʃùənqeight
xhupacfpanfather ofXhùpáà=cà Crìstìáán cá-yà’àChristina's father is dancing.4.1.9.1.2Father, motherThis is the possessed form of pàà

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2