Search results for "Weapon, shoot |Arma, disparo"

yag dyul /yààg dyúl / n slingshot tirachinas (sem. domains: 4.8.3.7Weapon, shoot |Arma, disparo.)

gi'b /gíí'b / n 1gun; pistol pistola; arma (sem. domains: 4.8.3.7Weapon, shoot |Arma, disparo.) 2iron; metal fierro (sem. domains: 1.2.2.3Metal |Metal.) la'ts gi'b jail