Search results for "Spider |Araña"

xhi'ly bdzi /ʃì'ly bdzìì / n spiderweb telaraña (sem. domains: 1.6.1.8Spider |Araña.)

bdzi' /bdzíí' / n spider araña (sem. domains: 1.6.1.8Spider |Araña.)