Search results for "Worker |Trabajador"

re-biny ni-runyche' da' /réébííny nírùùnytʃè' dá' / carpet-makers petateros (sem. domains: 6.1.1Worker |Trabajador.)

dziny dxi /dzììny dʒíí / n day laborers trabajadores del dia (sem. domains: 6.1.1Worker |Trabajador.)