Search results for "Alone |Solo"

r-ban /báàn / 1 v miss extrañar Na-ban-bi He is sad. El es triste. Rban-a' xhuma. I miss my mother. Extraño a mi mamá. (sem. domains: 4.1.6.3Alone |Solo.) 2 adj sad triste binyban a sad person una persona triste [com. ù-][pot. ì- ]du' ban tumpline (cf: r-u'ban /ù'ú+báán/ be sad; cf: r-yu' ban /yù'+báán/ be sad. )