Search results for "Insect"

bchung morrnant, black var.1.6.1.7Insect

bdi🔊SLQZ bdih; MZ bidijnantFormicidae sp.1.6.1.7Insect

be'e2🔊MZ bee, SLQZ bììi'nred antFormicidae sp1.6.1.7Insect

beserMitla bäseernbee1.6.1.7Insect

bez2nflying insect (e.g. bee, wasp, fly)1.6.1.7Insectunspec. comp. formbez gu'ngu'n1liz bezliz1

bez bizi'unbee species; insect species1.6.1.7Insect

bgedxbgééjdʒngnat1.6.1.7Insect

bgichndaddy-long-legs1.6.1.7Insect

bio'bMZ biojbnantAtta sp.1.6.1.7Insect

bquiifkììnnit1.6.1.7Insect

galdMZ gajL, gaLqtwentyni' galdunspec. comp. formncentipede; millipedesynnna' gald1.6.1.7Insect

gu'n1MZ gonnbull1.6.1.1.3Hoofed animalsbez gu'nunspec. comp. formnhorsefly1.6.1.7Insect

guxhadyMZ guxha'tngrasshopperRr-yùlà’z Juáàny r-àw(=bì) gùxhààdy.Juan likes to eat grasshoppers.1.6.1.7Insect

mbru'xhnchicatana ant1.6.1.7Insect

ni'1nfoot2.1.3.2Leg2prepunderLà'à bè'cw zúù nì' mèèsThe dog is standing under the table.2.1Bodyunspec. comp. formgeny ni'anklegenyni' galdunspec. comp. formncentipede; millipedesynnna' gald1.6.1.7Insectni' ge'tsunspec. comp. formnrear foot of a metate
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >