Search results for "Cleaning"

r-syacfr-ya'1vclean; weedCá-syáá bííny ngìw gèèl cùn gííbèèThe man is weeding the cornfield with a pole.Ù-syáá Màríí réény lòò xcútòònyà.Maria cleaned the blood from my shirt.5.6.1Clean, dirty5.6Cleaning

r-tya'vclean off (something covered with a substance)5.6Cleaning