Search results for "See"

cwendxadjbizcocross-eyedCwendx lo Juany.Juan está bizco.Juan is cross-eyed.2.3.1See2.1.1.1Eye

r-gwi'vverseeRr-cà'z Juáàny ìgwíì' là'á=rébyJuan las quiere ver.Juan wants to see them2.3.1See2.1.1.1EyeMZ ruhuiini

ti'ptiəʔpadjciegoblindByè'n tíhè'p dáádEl señor es ciegoThe man is blind.2.3.1See2.5.4.1Blind