Search results for "Know"

n-anvsaberknowChì'í á= náán=bí chì-sè'ám=bá là'áréby lè'èn dàànyHe already knew that he was going to leave them on the mountain.3.2.3Know

r-uny be'cfr-unyv1reconocerrecognizeRùùny+bè' Juáàny xì'ny=nì'Juan reconoce a su hijo.Juan recognizes his son.3.2.6.2Recognizenon-projnon-proj2conocerknowGuììyúún+bè' Juáàny lè'n siùùdááJuan fué a conocer en la ciudadJuan got to know the city.3.2.3Know