Search results for "bdi"

bdi /bdìì / n ant hormiguita (sem. domains: 1.6.1.7Insect |Insecto.)

bdi /bdìì / n ant hormiguita (sem. domains: 1.6.1.7Insect |Insecto.)

bdi n road runner correcaminos (sem. domains: 1.6.1.2Bird |Ave.)

liz bdi /lííz bdìì / n ant hill hormiguero (liz house of, bdi ant)

r-nabdidx /náábdììdʒ / v ask preguntar [com. ù-]