Search results for "càlváàry"

càlváàry /kàlváàry / n *calvary (a hill used in celebrating Easter) *calvario (una montanita que se usa en celebrar la pascua) (sem. domains: 4.9.5.4Religious ceremony.)