Search results for "cwà'n"

cwà'n n plant planta (sem. domains: 1.5Plant |Planta.)

cwa'nnya' /kwà'nnyá' / n squash vine guía de calabaza

r-cwa'ny /kwá'ny / v wake (someone) up despertar (a alguien) Uca'ny Mari Juany. Maria woke Juan up. Maria despertó a Juan. [com. ù-cá'ny][pot. gì- ](cf: r-bany /bààny/ live; wake. )