Search results for "e"

*barrnsecciónsection, district, ward
=r-dè'dy cuèèntvexplicarexplain
adoradornpersonas que cuidan en la iglesiadeacon(?)
antyognlentes*glasses, spectacles
àsàmbléàn*asemblea*assembly
ati'conjentoncesthen

ba' 1Contrastba'2ntumbatomb; grave2.6.6.6GraveLM says this refers to an empty grave. The grave with a body in it is ru' ba'.ni-rgaeny ba'unspec. comp. formngrave-digger
bad2🔊nmecate de maguey; penca de magueyrope made of dried magueyGuila bà:ɵ
bal1🔊nbalabulletMZ ball, SLQZ baal
bald🔊qunossomeÙ-zíí' Juáàny bááld gèètJuan compró unas tortillasJuan bought some tortillas
balitcompsi no, mejor que ..if not, it would be better ifBálíít Juáàny chíìSi Juan no va a irIf Juan isn't going (then...)Bálíít mejor=zà Màríí chíìMejor que vaya Maria.
baynrebozoshawlSLQZ ba'ai
bcha'nntipo de insecto (gallina ciega)insect spPhyllophaga

bcha'ninsect sp

bcwelntotomostledried cornhusk
bcwel ze'nhoja de elotecornhusk

bcwenyfkwèjnndedofinger, toexbcwèn=àmi dedomy fingerbcwèn rò'pulgarthumb2.1Body2.1.3.3Finger, toe2.1.3.1Armbcweny layunspec. comp. formnmiddle fingerbcweny ro'unspec. comp. formnthumb2.1.3.3Finger, toe

bcweny bi'chndedo chico; meñiquepinky finger2.1.3.3Finger, toe
bcweny layunspec. comp. form ofbcwenylay2bcwenymiddle finger

bcweny ni'ndedo (del pie)toe2.1.3.3Finger, toe

bcweny nnandedo (de la mano)finger2.1.3.3Finger, toe
bcweny ro'unspec. comp. form ofbcwenyro'bcwenythumb

bdo' beznbebé (recien nacido)baby (newborn)2.6.4.1Baby

bdunbduən🔊naireair1.1.2Air

bdzinpitaya; pitahayafruit of the organo cactus1.5Plant5.2.3.1.2Food from fruitMZ bidzuunspec. comp. formyabdziorgano cactusyag

bdzi'narañaspider1.6.1.8Spider