Search results for "guant"

guant /guáànt / n part of the complex verb rùùny gwáànt 'endure, survive' sobrevivir

r-uny guant /ùùny guáànt / v endure; survive sobrevivir