Search results for "r-ba'"

r-ba' /bà' / v be content with estar contento con Rba' Mony cun lizni' Ramón is happy with his house. Ramón está contento con su casa.

r-ba'n /bà'n / v steal robar [com. ù-là'n][pot. cwáàn ](cf: galuba'n /gààlùbá'n/ robbery; theft; cf: uba'n /ùbá'n/ thief. )