Search results for "r-ca gi"

r-ca gi /ká+gìì / v burn encender Ca-cagi yu' The house is burning La casa se está encendiendo. (irreg. infl. ca gi) (sem. domains: 5.5.4Burn, non-projnon-proj.) (r-ca hang ) [com. cuàgìì][pot. ì-cágìì ]