Search results for "r-cha'ag di'dx"

r-cha'ag di'dx /rr-tʃà'ág dìì'dʒ / v 1to come to agreement ponerse de acuerdo Ucha'ag Juany di'dx cun Mony. Juan came to agreement with Ramón. Juan y Ramón se pusieron de acuerdo. 2Ucha' ag Juany lo di'dx cun Mony. Juan agreed with Ramón. (der. of r-cha'ag join)