Search results for "r-cua dya'g di'dx"

r-cua dya'g di'dx /rr-kwà+dyà'g dìì'dʒ / v pay attention to; obey prestar atención; obedecir ity rr-cua'dya'g Juany x-tidx-a. Juan doesn't obey me Juan no me obedece. (der. of r-cua dya'g listen to)