Search results for "r-cwa'ny"

r-cwa'ny /kwá'ny / v wake (someone) up despertar (a alguien) Uca'ny Mari Juany. Maria woke Juan up. Maria despertó a Juan. [com. ù-cá'ny][pot. gì- ](cf: r-bany /bààny/ live; wake. )