Search results for "r-u't"

r-u't /ù't / v grind moler Cay-e't Juany xob. Juan is grinding the corn. Juan muele el maíz. (sem. domains: pairpair.) (var. bè't) [com. bè't](cf: ri-e't /è't/ be ground be ground. )

r-u'ty /u'ty / v kill matar Juany ity-bi nyu'ty-bi rate bziny. Juan didn't kill all the mice Juan no mató todos las ratas. (sem. domains: 2.6.6.1Kill |Matar.) [com. bè'ty](Related to: r-aty /aʰty/ die. )