Search results for "r-xel"

r-xelcfr-xhelvopen (intr.)Ù-xéél cáj chì ù-lùù+ní' Juáàny lè'èn.The box opened when John kicked it7.3.6Open

r-xhelcfr-xelvopen (something)Ù-xhèèl Màríì rù' pwèrrt.Maria opened the doorpairpair7.3.6Open