Search results for "r-xu'ny₂"

r-xu'ny2cfr-xhu'nyvrunÙ-xù'ny Juáàny güìì-né'z bè'cwJuan ran to catch the dog.pairpair

r-xhu'nycfr-xu'ny1r-xu'ny2vdriveÙ-xhù'ny Màríí cárr rù' yù' scuéèl té güíícáá=éby xhì'ny=biMaria drove the car to school to pick up her daughter.pairpair