Search results for "r-zuz"

r-zuz /zùúz / v be drunk, get drunk estar borracho, emborracharse Rzuz Juany Juan is drunk. Juan está borracho. [com. ù-][pot. gìì; 1sg gyà-; 1pl gyò- ]