Search results for "uba'n"

galuba'n /gààlùbá'n / n robbery; theft robo Juany bany-bi purr galuba'n Juan lives by theft. Juan vive por robar. (cf: r-ba'n /bà'n/ steal. )

uba'n /ùbá'n / n thief ladrón (cf: r-ba'n /bà'n/ steal. )