Search results for "xid"

xid /ʒiíəd / n cat gato xid bi his cat su gato (sem. domains: 1.6.1.1.2Carnivore |Carnívoro.) (cf: bich /bíítʃ/ cat. )

r-yu' xtieny /yù'+ʃtìèny / v be rusty tener óxido; oxidarse La'a x-coch Juany ca-yu' xtieny. Juan's car is rusting El coche de Juan se está oxidando. (r-yu' put oneself; be put; be placed enter) [pot. g-yú'xh ]

xtieny /ʃtííény / n rust óxido B-yu' xtieny x-bisiclet Juany. Juan's bicycle got rusty. La bicicleta de Juan se oxidó.