Browse San Dionisio Zapotec - English

*
a
b
c
d
e
f
g
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z

j


jardinnjardíngarden
jodidadjestar malbe in bad healthùnáá'tí' ràb ánù'á jòdííd=dù'úxh chì'ínícuando ellos vieron que ya estaba yo muy malwhen they saw that I was in very bad health thenJòdííd nàà=byEl es malo (en caracter o habitos)He is bad (in character or habits)
JuáànynJuanJohn
juebn*jueves*Thursday